Menu
EUR
 • Gratis verzending vanaf €500,-
 • Altijd 5 jaar garantie
 • Levering met eigen bezorgservice
 • Achteraf betalen mogelijk

Garantie

Garantiebepalingen HekwerkDirect

Hieronder vind je onze garantievoorwaarden. Zij gelden naast de wettelijke rechten.

 • Hekwerkdirect garandeert dat de geleverde zaken gedurende vijf jaren na aflevering vrij zijn van gebreken ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en mits aantoonbaar is dat het product goed is onderhouden, normaal is gebruikt en als het volgens het montageadvies van Hekwerkdirect is geplaatst.
 • Let op: Maatwerk producten (zoals bijvoorbeeld: winddoeken op maat en spijlen of mikadohekwerk op maat) kunnen niet retour worden gestuurd/gebracht. Deze worden speciaal voor de klant op maat gemaakt en zijn uitgesloten van de garantie/retourmogelijkheden.

Voorwaarden voor de extra garantie:

 • Wettelijke garantie is van toepassing op de geleverde producten bij HekwerkDirect. Dit houdt in dat het product of dienst datgene is of doet wat de consument in alle redelijkheid mag verwachten van het product of dienst.
 • Ondeugdelijke materialen en materialen met aantoonbare fabricage- en/of materiaalfouten zullen door Hekwerkdirect nieuw ter vervanging worden aangeleverd. Hekwerkdirect kan de te vervangen onderdelen opeisen.
 • Door vervanging van delen wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd. Op de vervangen (en dus nieuwe) onderdelen geldt een nieuwe garantieperiode.
 • Voor aanspraak op garantie moet door de afnemer worden aangetoond dat de materialen daadwerkelijk geleverd zijn door Hekwerkdirect.
 • De aansprakelijkheid uit hoofde van garantie is beperkt tot het herstel en / of de vervanging van het product. Gevolg-, demontage- en montagekosten vallen buiten de garantie.
 • Aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen, wijzigingen in of van het bekend zijnde gebruiksdoel van het object, of wijzigingen van de invloed van de directe omgeving van het object gedurende de garantietermijn, zonder vooraf gegeven schriftelijke goedkeuring van Hekwerkdirect aan poorten en hekwerken, leiden tot het vervallen van de garantie.
 • Normale slijtage, mechanische of chemische beschadiging, blootstelling aan extreme temperaturen, blootstelling aan een omgeving waarin de omstandigheden zodanig zijn dat hierdoor schade vooraf redelijkerwijs kan worden voorzien (bijvoorbeeld agressieve chemicaliën, invloeden van zee), ondeskundig gebruik, vandalisme, brand, oorlog, onvoldoende of ondeskundig onderhoud, gebreken ontstaan door werking van de ondergrond, buitengewone (weers-)omstandigheden, natuurrampen en alle gevolgschade zijn uitgesloten van garantie.
 • Indien de afnemer zijn financiële verplichtingen voor het onderhavige werk niet of niet geheel is nagekomen, bestaat er geen recht op garantie.
 • De garantietermijn gaat altijd direct in na levering.
 • Bezwaren en reclamaties tegen een rekening of de hoedanigheid van de geleverde zaak dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Hekwerkdirect te worden medegedeeld. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte reclames kan de consument geen rechten en / of aanspraken ontlenen. De goederen worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 • Aansluitend op deze garantievoorwaarden geldt het onderstaande aanvullend ten aanzien van conservering:
  • Tegen corrosie van binnenuit: 5 jaar conform de richtlijnen van “de Stichting Doelmatig Verzinken”.
 • Het verzinken wordt uitgevoerd volgens de op het tijdstip van uitvoering geldende, van toepassing zijnde NEN norm, respectievelijk een andere overeengekomen norm.
 • De eventueel aangebrachte poedercoating voldoet aan de eisen volgens de NEN-EN 15773.
 • Deze garantieverklaring houdt in dat, indien binnen de gestelde termijn meer dan 5% van het verzinkte (en eventueel gecoate) oppervlak, anders dan ten gevolge van genoemde uitsluitingen, niet meer door zink en/of coating wordt beschermd Hekwerkdirect het product opnieuw zal conserveren dan wel volgens de geldende normen zal bijwerken.
 • Binnen 2 maanden na het constateren van het falen van de conserveringslaag dient dit schriftelijk aan de garantiegever te worden medegedeeld.
 • In geval van verschil van mening over de toepassing van de garantie zal het geschil worden voorgelegd aan de directie van de Stichting Doelmatig Verzinken, die zich door (externe) erkende deskundigen kan laten adviseren.
 • Wanneer je aanspraak wil maken op de garantievoorwaarden, dient dit per mail ([email protected]) aan Hekwerkdirect bekend gemaakt te worden.
 • De kosten voor retourzending mogen niet hoger zijn dan de in de order vermelde kosten voor verzending. Als blijkt dat je klacht gegrond is, zullen de kosten van retourzending uiterlijk binnen 30 dagen aan je terug gestort worden.
 • Garantie op bewegende delen, hang- en sluitwerk: 12 maanden, mits aantoonbaar dat het product goed is onderhouden, normaal is gebruikt en als het volgens het montageadvies van Hekwerkdirect is geplaatst.
 • Garantiebepalingen zijn alleen in de BENELUX en Duitsland van toepassing.

Garantievoorwaarden Poedercoating

Behoudens afwijkende bepalingen in de offerte/orderbevestiging van Hekwerkdirect of in het door partijen gesloten contract zijn de hieronder geldende garantievoorwaarden algemeen van toepassing op materialen die door Hekwerkdirect behandeld worden voor de opdrachtgever. De eigen contractuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn steeds uitgesloten en zullen niet van toepassing zijn.

1. Klimaat

De klimatologische omstandigheden zijn te verdelen in een landelijk- maritiem- en industrieklimaat (de zogenaamde c-klasse).
Hoe hoger de corrosiebelasting ten gevolge van de klimatologische omstandigheden, hoe hoger de C-klasse en hoe meer eisen aan het laksysteem gesteld worden.
Voor een goede selectie van een laksysteem moet informatie over de locatie en het gebruik van de producten vooraf bij Hekwerkdirect bekend zijn op basis van volgende klassificatie.

C1 Binnen Onbelast, verwarmde gebouwen met zuivere atmosfeer, bijv winkels, kantoorgebouw of ziekenhuis
  Buiten Niet van toepassing
C2 Binnen Onbelast, niet-verwarmde gebouwenwaar condensatie kan ontstaan, bijv. opslagruimtes, sporthal of magazijn.
  Buiten Atmosfeer met laag niveau van pollutie, droog gebied met weinig luchtverontreiniging, goede beregening.
C3 Binnen Binnenklimaat met hoge vochtigheid en enige vervuiling, bijv wasserij, brouwerij, zuivelfabriek, voedingsindustrie.
  Buiten Steddelijk of industrieel gebied met lage SO2 pollutie (binnenland), kuststreken met laag zoutgehalte.
C4 Binnen Binnenklimaat met hoge belasting, bij. Chemisch fabriek, zwembad
  Buiten Industriele omgeving met hoge SO2 pollutie en kuststreken met gemiddel zoutgehalte.
C5/I Binnen Gebouwen of gebieden met bijna permanent condensatie en hoge pollutie
  Buiten Industriele omgeving met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer bijv. petrochemie
C5/M Binnen Gebouwen of gebieden met bijna permanente condensatie en hoge pollutie.
  Buiten Kust een inlandse streken met hoog zoutgehalte.
5 km vanuit de kustlijn wordt aangemerkt als C5- inclusief alle open verbindingen met de zee.
Bijv. Boorplatform, gebouwen en materialen opgesteld direct aan de kust die veel blootgesteld worden aan wind met zout en zand.

De consument zal Hekwerkdirect informeren welke klimaatklasse geld voor het specifieke project. Bij gebreke hieraan is de garantie van Hekwerkdirect beperkt to klasse C2.

2. Garantie in aantal jaren per behandeling en klimaatklasse


Voor de behandelingssituaties hiervoor opgegeven met “!!!” moet per project bekeken worden of
garantie kan worden verleend. Voor klimaatklasse C5 wordt dus geen garantie verstrekt, behoudens
deze uitdrukkelijk en schriftelijk opgegeven in de offerte/orderbevestiging van de
Oppervlaktebehandelaar of in het door Partijen afgesloten contract.
 
De 10-jarige garantie geldt afbouwend op de waarde van het gefactureerde en betaalde lakwerk van
het project:
100% – 90% – 80% – 70% – 60% – 50% – 40% – 30% – 20% – 10%
 
De 5-jarige garantie geldt afbouwend op de waarde van het gefactureerde en betaalde lakwerk van het project:
100% - 80% - 60% - 40% - 20%
 
3 Reikwijdte van de garantie
Materialen behept met zichtbare gebreken mogen niet gemonteerd worden door de Opdrachtgever, op straffe van verval van garantie door de Oppervlaktebehandelaar.
De garantie geldt voor een corrosie minimum Ri 3 volgens de NEN-EN-ISO 4628/3, zoals uitdrukkelijk gekend door Partijen.
De garantie is beperkt tot een garantie tegen het onthechten van de aangebrachte coating.
Van onthechting in de zin van deze algemene garantievoorwaarden is slechts sprake indien ten minste 3% van het totaal gecoate oppervlak, gerekend per individuele aangeleverde zaak, een onthechting vertoont.
Visuele keuring moet plaats vinden loodrecht op het zichtvlak met het blote oog en bij daglicht (geen licht dat schuin over het oppervlak schijnt):
▪ Voor binnenwerk op een afstand van 3 meter.
▪ Voor buitenwerk op een afstand van 5 meter.
Onthechtingen van minder dan 3% worden beschouwd als normale slijtage en vallen niet onder de garantie.
Gedurende de garantietermijn beginnende op de eerste afleverdatum van de onder de garantie vallende materialen zullen de door de Oppervlaktebehandelaar behandelde materialen voldoende beschermd zijn tegen aantasting ten gevolge van niet-mechanische invloeden van buitenaf.
Wat de gevolgen betreft van de (niet-)opgave van de klimaatklassen door de Opdrachtgever, wordt verwezen naar de artikels “Klimaat” en “Garantie in aantal jaren per behandeling en klimaatklasse”.
 
4 Uitsluitingen van de garantie
Er is geen garantie verschuldigd door de Oppervlaktebehandelaar in volgende gevallen:
1 Oneffenheden die het gevolg zijn van:
▪ Oneffenheden aan het oppervlak van het te behandelen materiaal
▪ Oneffenheden inherent aan het aanbrengen van de zinklaag of andere deklaag
▪ Oneffenheden in de ondergrond zoals toegestaan bij het deklaag gereed maken.
2 Kleurverschillen in de behandelde materialen.
3 De door de Opdrachtgever en / of derden zelf veroorzaakte of aangebrachte schades (zoals transportschade en schade aan de coating als gevolg van de montagewerkzaamheden).
Daarom is o.m. alle schade uitgesloten veroorzaakt door onoordeelkundige en/of onvoldoende handelingen op het gebied van o.m.:
▪ Reiniging en onderhoud
▪ Transport en opslag
▪ Montage
▪ Mechanische belasting
▪ Aanlevering
▪ het niet naleven van de wetten, regels of gebruiken die de activiteit sectoren van de oppervlaktebehandelaars reglementeren.

4 Schades veroorzaakt door overmacht en onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst voor de Oppervlaktebehandelaar bemoeilijken, o.m.:
▪ Oorlog, burgeroorlog, terroristische daden of sabotage, opstand, oproer, volksrellen, staking, lock-out, opeising, embargo’s, epidemie, ongevallen en enigerlei gelijksoortig feit
▪ Vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming, vloedgolf en elke andere natuurlijke ramp van catastrofale aard
▪ Directe of indirecte gevolgen van ontploffingen, warmteontwikkelingen van meer dan 100°C, uitstraling, atoomkern, radioactiviteit, ionenstraling, giftige, explosieve of gevaarlijke splijt- of afvalstoffen.
▪ Andere omstandigheden, die de uitvoering van de werkzaamheden van de Oppervlaktebehandelaar substantieel bemoeilijken, m.i.v. een kostenstijging van minimaal 10%.
5 Schade ten gevolge van op het materiaal aanwezige corrosie
6 Er is geen garantie op een onvoldoende dekking van de ophangpunten van het materiaal.
7 Schade ten gevolge van niet-naleving van de regels die als basis dienden voor de oplevering van de gewaarborgde producten, profielen of materialen
8 Alle diverse beschadigingen aan de door de Oppervlaktebehandelaar behandelde materialen te wijten aan:
▪ De schades ten gevolge van de door de Opdrachtgever en/of derden aangebrachte wijzigingen aan de gewaarborgde producten, profielen of materialen
▪ Een abnormaal gebruik, slijtage of normale veroudering
▪ Vervormingen, buiging, verlenging, torsie en/of evoluties van het steunoppervlak
▪ Schokken of stoten van mechanische oorsprong
▪ Belangrijke en zware thermische schokken of stoten
▪ Impact van chemische producten, behoudens bijzondere verplichting opgenomen in de offerte/orderbevestiging van de Oppervlaktebehandelaar of in het contract van Partijen
▪ Een steunoppervlak of substraat welke niet volgens de door de Oppervlaktebehandelaar of volgens de regels van de kunst opgegeven specificaties voorbehandeld werd
▪ Een abnormale beweging of inzakking van het bouwwerk
▪ Opstijgend vocht, afkomstig uit funderingen of aanvullingen
▪ Waterinfiltraties langs oppervlakken welke niet gecoat werden
▪ Constructiefouten van de behandelde oppervlakken
▪ Thermische schokken en/of langdurige blootstelling aan temperaturen boven de 70°C
▪ Gebreken ontstaan door mechanische beschadiging, mechanische schokken, belangrijke thermische schokken, wrijving van stompe voorwerpen, spatten en dampen van chemicaliën en metaalstof
9 De schadelijke gevolgen van een gebrek in de door de Opdrachtgever aangeleverde producten, profielen en andere materialen
10 De directe of immateriële gevolgschades zoals genotsverlies, werkloosheid, immobilisatie, waardevermindering, vertragingsvergoedingen of boetes, verlies van cliënteel enz. Inbegrepen gevolgschade die voortkomt uit herstelwerkzaamheden, waaronder, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten, schade aan andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord.
11 De schades aan de poedercoating waarvan de effectieve applicatie niet het werk is van de Oppervlaktebehandelaar.
12 Schades aan de poedercoating welke rechtstreeks blootgesteld werden aan een zwaar corrosieve of agressieve omgeving, zoals rechtstreekse bezoedeling of aantasting door fabrieksrook of door chemische producten, behoudens indien de Oppervlaktebehandelaar een bijzondere klimaatklasse had gegarandeerd (zie hoger).
13 Schades aan randen of randdelen welke niet gecoat werden, evenals aan delen van de producten, profielen of materialen welke een krommings- of afrondingsstraal hebben welke minder dan 1mm bedraagt. Om voldoende laagdikte van de organische deklagen te verkrijgen, dienen knip-, zaag-, laser- en lasranden te worden afgerond tot minimaal R=1mm en bij voorkeur R=2mm. Bramen mogen niet voorkomen. De snijkanten van lasergesneden materiaal moeten nabewerkt worden door middel van stralen of slijpen.
14 Schades te wijten aan één of meerdere galvanische koppels (meerdere metalsoorten).
15 Schades te wijten aan aanraking met vloeistoffen of materialen waartegen de poedercoating niet chemisch bestand is.
16 Vertraging in de uitvoering door de Opdrachtgever van herstellingen of eventuele preventieve bijwerkingen welke werden besloten als gevolg van inspecties, controles of testen.
17 Schade ten gevolge van het onzorgvuldig reinigen van de behandelde oppervlakken met bijvoorbeeld producten die niet toegestaan werden. (Zie verder aan toegevoegd)
18 Het laattijdig aangeven van schades; d.w.z. niet binnen de 15 werkdagen na kennis.
19 Schade ten gevolge van een onafgebroken of abnormale onderdompeling in waterige oplossingen (retentie). Schade door stilstaand water, permanente of wisselende belasting door vocht of condens.
20 Schade ten gevolge van het aanbrengen van producten die niet of niet meer voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen van de fabrikant ervan. (o.a. gebruik van de coatingsproducten buiten de voorgeschreven termijnen).
21 De gehele of gedeeltelijke vervanging van de behandelde profielen, structuren of materialen (substraten) of van onderdelen ervan, zonder voorafgaandelijke tegensprekelijke vaststelling in aanwezigheid van de Oppervlaktebehandelaar.
22 De eindafwerking van de werken/projecten na de ingangsdatum van de garantie, behalve indien uitgevoerd onder toezicht en met goedkeuring van de Oppervlaktebehandelaar.
23 Gebreken ontstaan op applicatietechnisch onbereikbare plaatsen en gebrekkige ondergronden zoals kettinglassen, onderbroken lasnaden, boutverbindingen, lasspetters, klemverbindingen, scherpe kanten, dubbelingen. Alle schade is uitgesloten die is ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of materiaalfouten van de te behandelen materialen
24 Mos of korstvorming, te dicht er tegen aangroeiend gras of planten, het contact met onvoorzien afval.
25 Gebreken ontstaan door plaatsen waarbij de uithardingcurve van het poeder niet of nauwelijks gerealiseerd kan worden wegens de te grote warmte-inhoud van de plaats (oppervlakte in verhouding tot de inhoud) of ten gevolge van verschillen in materiaaldikte binnen 1 stuk.
26 Bij niet-tijdige melding vallen gebreken ontstaan door het niet tijdig kunnen bijwerken en/of repareren van deze gebreken niet onder de dekking van de garantie.
27 Schade die voortvloeit uit het feit dat het verfsysteem ongeschikt is voor de locatie of gebruik waartoe het behandeld product door de Opdrachtgever en/of derden achteraf werd gebruikt wanneer geen locatie of gebruik van de producten bij het plaatsen van de opdracht door de Opdrachtgever wordt meegedeeld.
28 Geen of verkeerde informatie door de Opdrachtgever van de klimaatklasse
29 Verkrijting of afname glansgraad
30 Onthechting op gelaserde materialen
31 Indien geen chemische voorbehandeling kan aangebracht worden. Dit zowel voor 1laags en 2laags op verzinkte of gestraalde materialen die breder zijn dan 1500mm en hoger dan 3000mm.

5 Overdracht van garantie
In geval van eigendomsoverdracht door de Opdrachtgever van het door de Oppervlaktebehandelaar behandelde materiaal, zal de Opdrachtgever zijn afnemer hoogstens dezelfde garanties verlenen zoals vervat in onderhavige garantievoorwaarden. In geval van eigendomsoverdracht zal de Oppervlaktebehandelaar de nieuwe eigenaar nooit een verdere garantie verlenen als deze vervat in onderhavige voorwaarden.
 
6 Schadegeval
Bij een schadegeval dient de Opdrachtgever binnen de 15 dagen na de vaststelling een schriftelijke (per mail) aangifte in te dienen bij Hekwerkdirect met vermelding van de eventuele opgetreden tekortkomingen en de voorgestelde herstellingswijze(s). De kennisgave dient vergezeld te zijn van foto’s en/of documenten waaruit blijkt dat en wanneer de werken uitgevoerd werden.
Partijen kunnen overeenkomen om over een schadegeval het advies in te winnen van een onafhankelijke expert.
Voor de identificatie van het behandelde materiaal zal de factuur van Hekwerkdirect met specificatie van het materiaal gelden als enig bewijs.
De garantieverplichting van Hekwerkdirect is strikt beperkt tot, en dit naar eigen keuze van de Hekwerkdirect, hetzij tot de herstelling van eventuele gebreken, hetzij tot de creditering, desgevallend terugbetaling, van de prijs van de gebrekkige materialen.
Tot de kosten van herstel behoren niet:
▪ De kosten voor demontage
▪ De kosten voor hulpmiddelen zoals steigers, dokken, kranen etc.
▪ Vervangingskosten van het substraat
▪ Eventuele onderzoekskosten gedaan door derden
De Opdrachtgever is verplicht het onder deze garantieovereenkomst vallende herstel te doen uitvoeren door de Oppervlaktebehandelaar of door deze voorgeschreven. Indien de Opdrachtgever hieraan niet voldoet, vervalt de garantie.

7 Eigen verplichtingen van de Opdrachtgever
Opdat de garantie toepasselijk zou zijn, dient de Opdrachtgever te voldoen aan de volgende eigen verplichtingen:
De stockage van de geleverde materialen plaatsvinden onder omstandigheden aangepast aan de klimaatklasse.
De Opdrachtgever kan op deze garantie enkel rechten ontlenen indien hijzelf aan al zijn verplichtingen tegenover de Oppervlaktebehandelaar zal hebben voldaan. Een beroep op deze garantie geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen tegenover Hekwerkdirect op te schorten.
De Opdrachtgever heeft aan Hekwerkdirect de nodige technische specificaties overgemaakt m.b.t. de aanwending van het te behandelen materiaal, klimaatklasses, de wijze van behandeling van de oppervlakte van het materiaal, e.a..
In het geval van poedercoaten op verzinkt staal dienen de materialen verzinkt te zijn volgens EN ISO 1461 en coatingsgeschikt aangeleverd te worden bij de Oppervlaktebehandelaar.
Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dient de Opdrachtgever zelf te zijn overgegaan tot de verwijdering van hardzink, scherpe punten, zinkdruppels, zinkas, schuimresten van flux en ander onvolkomenheden. Bij het wegwerken van oneffenheden mag de zinklaag niet tot op de stalen ondergrond zijn verwijderd.
Een glooiende verdikking is toegestaan, mits deze niet scherp, storend of schadelijk is voor het gebruiksdoel van het product. Uitsteeksels veroorzaakt door ingewalste staalsplinters moeten worden afgerond met schuurlinnen.
Als eventuele beschadigingen van de zinklaag of onverzinkte plekken bijgewerkt moeten worden, moet dit in overleg met de coater gebeuren.
Bijwerken moet gebeuren conform EN ISO 1461, hoofdstuk 6.3. Het gebruik van zinkspray (spuitbus) is nooit toegestaan. Ook bepaalde zinkverf kan mogelijks problemen geven.

8 Jaarlijkse inspectie
Het door de Oppervlaktebehandelaar behandelde materiaal dient door de Opdrachtgever ten minste eenmaal per jaar geïnspecteerd te worden. De nodige stukken hieromtrent dienen, indien nodig, te kunnen worden voorgelegd.

9 Reiniging/onderhoud
De coating heeft een lange levensduur mits op de juiste wijze onderhoud gepleegd wordt. Deze kan in een bosrijke omgeving vervuilen door bijvoorbeeld algenaangroei. Maar ook aanslag van ijzer- en of koperdeeltjes werkt coatingvervuilend. Aan de kust, tot ca. 25km landinwaarts zijn het vooral chloriden (zout) die op de coating inwerken. En in stedelijk en industriële omgevingen wordt de coating dagelijks vervuild door een zurig milieu. Naast deze specifieke vervuiling slaat er dagelijks microstof neer dat zich nestelt in hoeken en gaten en zich op die plaatsen aan de coating hecht.
Periodiek reinigen verlengt de levensduur in belangrijke mate en doet het materiaal zijn esthetische uitstraling behouden.
Voor een goed onderhoud van gecoate materialen dient het object minstens eenmaal per jaar (tot C3) en bij een zwaardere milieubelasting (C3, C4) vaker (minimaal 2x per jaar) te worden gereinigd volgens de volgende richtlijnen. De nodige bewijsvoering hieromtrent dient voorgelegd te worden.
De reinigingsfrequentie – zie overzicht – wordt in belangrijke mate bepaald door de vervuilingsgraad, de aard en de mate van belangrijkheid van visuele aspecten.
Ook beregening is een vorm van periodieke reiniging. Wanneer er sprake is van deze belangrijke natuurlijke reiniging dan is dit gecoate oppervlak minder aangetast dan de delen die onder gevels en/of in luwte liggen.
 
Hierbij gelden volgende richtlijnen:
▪ De elementen dienen bij reiniging koud (max. 25°C) te zijn.
▪ Verwijderen van grof vuil door middel van afspuiten met schoon leidingwater. Gebruik geen
hogedrukreiniger.
▪ Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken met gebruik van non-woven nylon
handpad, wit, zacht doek of spons. Gebruik nooit schurende en/of krassende (abrasieve)
reinigingsmiddelen en/of gereedschappen. Schuurlinnen, schuurpapier, staalwol, scotch-brite,
staalborstel en andere soortgelijke grove werktuigen, materialen zijn niet bruikbaar. Voorkom
beschadiging van de coating, niet hard wrijven.
▪ Het benevelen/besproeien met en laten inwerken van geen zure maar neutrale of zwak alkalisch
reinigingsmiddelen. De reinigingsmiddelen mogen de coating en de ernaast gelegen materialen
nooit aantasten. Gebruik geen organische oplosmiddelen die esters, ketonen, alcoholen,
aromaten, glycolether of gehalogeneerde koolwaterstof enz. bevatten. Gebruik geen bleekwater,
geen agressieve producten zoals wasmiddelen of detergenten voor de vaat. Gebruik geen
reinigingsmiddelen van onbekende samenstelling. Gebruik pH-neutrale reinigingsmiddelen die
ook geschikt zijn voor de omgeving (glas, rubbers, kitten, kunststoffen enz.). Het verwijderen van
vettige, olieachtige of roetachtige substanties kan gebeuren met behulp van aromatenvrije
benzinekoolwaterstoffen. Resten van stickers, siliconenrubber of plakband etc. kunnen eveneens
op deze wijze verwijderd worden. Belangrijk is dat deze resten onmiddellijk worden verwijderd.
▪ De maximale inwerkingtijd van deze reinigingsmiddelen mag niet langer zijn dan een uur en na
minstens 24 uur kan, indien nodig, de reinigingsprocedure worden herhaald. Uitsluitend neutrale
middelen met een Ph-waarde tussen de 6 en 8 zijn toegestaan.
▪ Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater.
▪ Gebruik eventueel in het laatste spoelwater een was als extra beschermlaag. Ondanks toepassing
van uitstekende UV bestendige poedercoating en zelfs met zorgvuldige periodieke reiniging, is
een behandeling met een wasachtig product zinvol voor een extra beschermend effect.
▪ Inspecteer de coating na reiniging op gebreken en laat dit direct vakbekwaam herstellen.
 
Bankoverschrijving
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €500,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!